Psychologické služby

Klinická psychológia pre dospelých a deti

Psychodiagnostika – psychologické testy

Psychoterapia – liečba psychologickými prostriedkami (rozhovor, poradenstvo, relaxácia, hypnoterapia, tréning kondície a i.)

Neuropsychológia – vyšetrenie a regulácia činnosti kôry mozgovej (kondičné, liiečebné a rehabilitačné sedenia)

EEG – biofeedback – fitnes mozgu – kondičné, liečebné a rehabilitačné sedenia pre deti a dospelých (slabé prospievanie - zdravotné, pracovné a študijné, zvýšená unaviteľnosť, neposednosť, poruchy písania a čítania, pomočovanie , nervozita, poruchy správania , prežívania a komunikácie, nesústredenosť dlhodobá alebo iba v čase zvýšenej záťaže, závislosti , chronické ochorenia, sexuálne ťažkosti,  a i.)

Dopravná psychológia – vyšetrenia vodičov

Zbrojný preukaz – vyšetrenie psychickej spôsobilosti

Profesionálna diagnostika – vyšetrenia členov strážnej služby, držiteľov zbrane, manažérov, vedúcich pracovníkov, pedagogických pracovníkov, inštruktorov autoškôl a i..

Poradenstvo – psychologické a sociálne (krízová intervencia - párová, rodinná, zdravotná, psychická a i.)

Súdnoznalecká činnosť – klinická psychológia dospelých, klinická psychológia detí, psychológia sexuality

Konzultácie študentov a poslucháčov VŠ (psychológia, pedagogika, sociálne vedy, manažérov) pred prijímacími pohovormi, pri riešení bakalárskych, diplomových , rigoróznych a dizertačných prác)

Psychológia sexuality - vyžiadané konzultácie

Vedenie OZ Humanitná spoločnosť Prijatie - Centrum psychosociálnej prevencie Spiš

Výcviky psychosociálne - tréning komunikácie, sociálnych zručností, sebapoznania, psychohygieny, tímovej práce - na pôde škôl, akadémií vzdelávania, úradov práce a firiem

Pastorálna psychológia

Linka dôvery